Goed Werk Expeditie

Op deze pagina geven we een toelichting op de Goed Werk Expeditie, een zoektocht van zo’n 15 organisaties naar wat ‘goed werk’ is en hoe je dat in hedendaagse organisaties kunt vormgeven. We schetsen de aanleiding en de grote vragen, en hoe we gekomen zijn tot onze ambitie om in organisaties goed werk vorm te geven. We schetsen vervolgens onze werkwijze in het netwerk: een Research Practice Partnership, wat dat is, hoe dat werkt en hoe we daar met elkaar aan willen bouwen.

Over de Goed Werk Expeditie

De grote vragen in onze maatschappij, over duurzaamheid, vergrijzing, armoede, de mogelijkheden en grenzen van de medische wetenschap enzovoort laten steeds meer hun invloed gelden. Ze stellen je niet alleen voor de vraag welke positie jij nu inneemt, hoe jij er nu aan bijdraagt, ze maken ons ook gevoelig voor het wegen van wat kán, maar ook goed is én goed voelt. Het lijkt erop dat de toename in die gevoeligheid ook door te vertalen is naar werk. Hoe ziet het werkende bestaan eruit? Wat is onze toegevoegde waarde? Doen we daar de dingen goed, de goede dingen, levert het ons een goed gevoel? Wat is goed werk?

Met de Goed Werk Expeditie richten wij ons op deze vragen. Kort samengevat: op welke wijze kan de professional in de praktijk ‘goed werk’ vormgeven en daarmee, wellicht indirect weer bijdragen aan een betere samenleving? En op welke wijze kan dit goede werk in organisaties ondersteund worden?

Onze hypothese daarbij is dat in onze wens om zo goed mogelijk werk te leveren (vaak met name gedacht vanuit ‘kwaliteit’), we van de professionals in organisaties volgers hebben gemaakt. Dat we uit deze klem moeten ontsnappen is inherent aan het feit dat ‘volgers’ niet de mensen zijn die antwoorden kunnen geven op de nieuwe complexe, dynamische en vaak nog emergente vraagstukken die de boventoon voeren in ons werkende bestaan.

Wat staat ons dan te doen? Er is een ontwikkeling nodig van de uitgeholde technische benadering van professioneel werk, professionalisering en professionele ontwikkeling, naar een manier van werken die zin geeft, doordat het kwalitatief goed is, het goede is om te doen en het goede gevoel geeft. Daarbij spelen ons inziens drie bronnen en hun onderlinge wisselwerking een belangrijke rol, bronnen met een rijke en lange geschiedenis. De neiging is om die bronnen aan te duiden met onderzoek, kunst en onderwijs (of opleiden). Wij vinden de benamingen: -onderzoeken, -leren en -maken scherper aangeven waar het om gaat en minder vervorming met zich meebrengen. Deze drie bronnen brengen drie kwaliteiten met zich, te weten: onderzoekend vermogen, praktische wijsheid en muzische eigenzinnigheid. Doel van de expeditie is om handvaten, gedachten en werkwijzen te ontwikkelen vanuit deze bronnen en kwaliteiten die bijdragen aan ‘goed werk’.

Over het samenspel

We begonnen vanuit de wens op een positieve manier bij te dragen aan de grote maatschappelijke ontwikkelingen. We constateerden dat we daartoe het beste kans zagen in ‘het kleine’, in het zorgdragen voor goed werk in organisaties. Hoe willen we dat doen? In elk geval door zelf te werken vanuit goed werk. Dat betekent niet: nog meer kennis laten ontwikkelen om vervolgens ‘uit te rollen over’ of ‘te implementeren in’ organisaties.

Wij kiezen voor een Research-Practice Partnership (RPP), omdat we denken dat een RPP ons kan helpen om de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen, om samen stappen te maken in praktijkvraagstukken die ons aan het hart gaan, om tegelijkertijd te werken aan het verbeteren van onze eigen praktijk en inzichten op te leveren die ook voor andere praktijken van meerwaarde zijn.

Wij zien in een RPP een houvast voor ons werk aan goed werk, door met elkaar te bouwen aan een zich steeds verder uitbreidend divers netwerk van organisaties die hun inspanningen delen en elkaars peers worden. Zo willen we werkwijzen ontwikkelen waarin we al doende praktijkgericht onderzoek als actieonderzoek in en als praktijk doen. Kort samengevat is het RPP:

  • een netwerk van organisaties die een belang en behoefte delen om goed werk in de eigen organisatie duurzaam vorm te geven,
  • daarbij zelf stappen makend, maar ook samen verdiepend,
  • werkend op het snijvlak van theorie en praktijk,
  • en in een combinatie van onderzoek en implementatie.

Dat werken aan goed werk kan op allerlei deelvraagstukken en thema’s. Op individueel niveau is te denken aan het versterken van professionele identiteit, professional leadership, onderzoekend vermogen of zelfsturing (en muzische eigenzinnigheid). Op het niveau van teams is te denken aan het versterken van het lerende vermogen van teams en het werken aan professionele frames. Op organisatieniveau kan het gaan om het samenspel tussen professionals en organisaties, of om het versterken van het professionele systeem.

Met deze werkwijze willen we de kloof tussen theorie en praktijk, waar je als professionals middenin staat, minimaliseren. Aan ons, professionals, de taak om verbindingen te leggen, om de grote hoeveelheid kennis die er al is, te benutten, om grondleggers te eren en recht te doen. En ook om ons steeds weer af te vragen welke antwoorden we níet hebben, waar we iets niet voldoende doorgronden, welke verklaringen we op z’n kop kunnen zetten, welke alternatieven er zijn. Om zo met elkaar steeds meer basis te vormen voor goed werk.

Een klein kijkje in de keuken

Elke bijeenkomst met het RPP levert weer nieuwe inspiratie op. Als afsluiting van de 2e bijeenkomst op 5 april 2017 gaven Bart van Rosmalen en Anouk Saleming een muzische reflectie op de middag.

Over de reisleiders en reisgenoten

De Goed Werk Expeditie kent op dit moment 7 reisleiders en 15 aangesloten organisaties met per organisatie meerdere reisgenoten. De reisleiders stellen we hieronder aan je voor. Van links naar rechts en van boven naar beneden: Manon Ruijters, Bart van Rosmalen, Karin Derksen, Bob Houtkamp, Illya Soffer, Frank Verborg en Björn Prevaas.

De huidige deelnemers komen uit de volgende organisaties: Aeres Hogeschool Wageningen, Provincie Zuid-Holland, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), FrieslandCampina, TU Delft, Hanzehogeschool Groningen, Woonzorgconcern IJsselheem, UWV, Christelijke Hogeschool Ede, gemeente Peel en Maas, De Lanteerne en Conexus.

Organisaties die zich aansluiten bij de Goed Werk Expeditie, brengen allemaal hun eigen thema’s mee. Kiezen ze ervoor in te stappen, dan vinden we het in het kader van ons eigen goede werk belangrijk dat de principes van coalitie, co-creatie en co-financiering bekend zijn en worden onderschreven. Wil je daar meer over weten, bijvoorbeeld omdat je mee wil doen, neem dan vooral contact op.

Ten slotte

We hopen hiermee een eerste beeld te hebben geschetst van de Goed Werk Expeditie. Een dergelijk concept laat zich niet op zo’n pagina als deze tot in details toelichten en bovendien zal het zich in de praktijk verder vormen. Voel je van harte uitgenodigd om bij vragen contact met ons op te nemen. Heb je belangstelling dan maken we graag een afspraak met je om eens nader kennis te maken, wat meer te horen over de eigen vraagstukken en wat meer te vertellen over goed werk en onze manier van werken. Er is dan ook ruimte om aspecten die vragen oproepen te bespreken, of beren op de weg, nieuwe mogelijkheden of onontgonnen veld!