Kritische beroepssituaties in het toezicht

Bureau Inspectieraad i.s.m. Manon Ruijters en Björn Prevaas (2021)

Wanneer doe je het goed in jouw vakgebied? Of voor inspecteurs: wat is goed inspectiewerk? Het is een even basale als complexe vraag voor elke professie die zichzelf serieus neemt. Het is een vraag die niet alleen individueel is, maar ook speelt op het niveau van organisatie of (beroeps)groep. Op individueel niveau: hoe weet je nu als individueel inspecteur dat je het goed doet? En op groeps- en organisatieniveau: veel vraagstukken, zo ook het uitvoeren van inspecties, worden collectief opgepakt en zijn afhankelijk van het onderlinge samenspel. Hoe draag je daar als inspectieorganisatie zorg voor?

Het project ‘Kritische Beroepssituaties’ vindt z’n oorsprong in de wens van de Inspectieraad om in samenhang te werken aan professionalisering van het inspectievak en van inspecteurs. In samenwerking met Bureau Inspectieraad hebben we een publicatie ontwikkeld waarin we dertien kritische beroepssituaties beschrijven voor inspecteurs: situaties waarvoor geen eenduidig antwoord bestaat en waarin het maken van een professionele afweging noodzakelijk is om tot keuzes te komen hoe te handelen. Door met elkaar in gesprek te gaan over die situaties en te bespreken op welke manier je tot welke afwegingen komt, groeit je professionaliteit en draag je bij aan goed werk.

Deze publicatie is onderdeel van een reeks van publicaties over kritische situaties en beelden van goed werk. Meer hierover vind je onder gedachtegoed.