Publicaties

De invloed van Multiple Team Membership op Goed Werk
Karin Derksen, Björn Prevaas en Manon Ruijters (2021)

Heb je er wel eens over nagedacht in hoeveel teams, groepen of andersoortige collectieven je participeert? Grote kans dat ze niet op één hand te tellen zijn. Wat betekent dat voor het individu, het team en de organisatie en hoe kun je hiermee omgaan? In dit artikel – dat is gepubliceerd in O&O magazine, nr 1 van 2021 – onderzoeken Karin Derksen, Björn Prevaas en Manon Ruijters de invloed van Multiple Team Membership (MTM) op Goed Werk in organisaties.

Manifest voor de beroepsidentiteit
Manon Ruijters (2021)

Beroepsidentiteiten staan onder druk. Dit manifest is een noodkreet aan opleiders en begeleiders om er meer zorg en aandacht aan te besteden. Zonder dat vormt de huidige aandacht voor personaliseren en flexibiliseren een serieus risico. Dan werken we niet toe naar wendbare, sterke professionals, maar staan professionaliteit, interprofessionele samenwerking, en ook het persoonlijk en professionele welzijn van onze professionals op het spel.

Professionele identiteit in coronatijd
Manon Ruijters en Gerritjan van Luin (2020)

In normale tijden is het al een stevige klus om schoolleider te zijn. Maar nu in de coronacrisis het vertrouwde op de schop gaat en het gedaan is met alle routines, lijkt niets meer vanzelf te gaan. In dit artikel bieden Gerritjan van Luin en Manon Ruijters een handreiking om binnen de spanning die dit oproept nieuwe stevigheid te ervaren in het leiderschap.

Op weg naar ruimte en vrijheid (white paper)
Manon Ruijters, Gerritjan van Luin en collega’s (2020)

De coronacrisis schudt ons behoorlijk door elkaar. Veel van onze routines worden rigoureus doorbroken. Werk en privé verhouden zich heel anders tot elkaar. Veel vertrouwde manieren van werken ‘werken niet meer’, en zorg en onzekerheid dringen zich op allerlei manieren op. Misschien zijn we ons er nog niet altijd van bewust, maar in deze crisis staat ook onze (professionele) identiteit onder druk: wie ben jij nu in dit nieuwe geheel?

Professionele identiteit (white paper)
Manon Ruijters (2020)

Deze white paper gaat over de blinde vlek in het ontwikkelen van organisaties: namelijk de ontwikkeling van sterke professionals, mensen met een sterke professionele identiteit. We vertrekken vanuit de huidige uitdagingen en veranderingen in organisaties en kijken wat echte professionaliteit tegenhoudt. We verkennen het thema Professionele Identiteit, wat je hier als organisatie aan kunt bijdragen en hoe je er eerste stappen in kunt zetten.

Ontwikkelen van programmamanagement (white paper)
Manon Ruijters en Björn Prevaas (2020)

Veel organisaties zetten programma’s in om complexe interne of externe opgaven te realiseren. In dit white paper introduceren we nieuw gedachtegoed om vorm te geven aan de ontwikkeling van programmamanagement in een organisatie. Die manier van kijken is ook waardevol voor het ontwikkelen van andere manieren van werken, zoals opgavegericht werken en agile werken.

Programma Aardgasvrije Wijken (essay)
Manon Ruijters en Björn Prevaas (2020)

In het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) werken allerlei partijen samen om gemeenten en betrokken partijen te ondersteunen in de realiseren van een aardgasvrij Nederland. In dit essay kijken Manon en Björn vanuit het perspectief van leren naar deze opgave. We reiken diverse ideeën aan om vorm te geven aan het leren in deze opgave.

Opgavegericht teamleren
Bob Houtkamp, Manon Ruijters en Cees Anton de Vries (2019)

Steeds vaker is er een noodzaak om samen te werken over de grenzen van disciplines, organisaties en gebieden heen. In dit boek gaan Bob, Manon en Cees Anton in op een nieuw model dat zij hebben ontwikkeld om opgavegericht teamleren vorm en inhoud te geven. Het balanceren van leren en realiseren in ingewikkelde opgaven staat hierin centraal.

Voor Vakcirkels en Over Vakgenootschappen
Ingeborg Weltevrede, Bob Houtkamp en Manon Ruijters (2018)

Werken aan professionaliteit vraagt om andere activiteiten dan opleidingen. Veel daarvan zit in (opgavegericht) teamleren, maar ook vakcirkels horen hierbij: groepen professionals die elkaar opzoeken en samen vormgeven aan hun ontwikkeling, de ontwikkeling van hun vak en de context waarin ze bewegen. In dit boekje lees je meer over vakcirkels en vakgenootschappen.

Mijn Binnenste Buiten. Werken aan je professionele identiteit
Manon Ruijters, Gerritjan van Luin en Freerk Wortelboer (red.) (2019)

Waar in het boek Je Binnenste Buiten door Manon en collega’s een model is ontwikkeld rondom professionele identiteit en waarin ze de theorie uiteenzetten, is dit een praktijkboek. In dit boek wisselen praktijkverhalen, korte stukjes theorie, uitnodigingen tot gesprek en persoonlijke vragen elkaar af. Ze nodigen je uit je professionele kleur te onderzoeken en te versterken.

Leiderschap van de programmamanager. Hoe jij het verschil maakt in doelgerichte opgaven
Björn Prevaas, Jo Bos en Helmuth Stoop (2018)

Er is veel gepubliceerd over de methodische kant van programmamanagement, maar veel minder over de rol en het leiderschap van de programmamanager. Met dit boek vullen Björn, Jo en Helmuth die lacune op. In Leiderschap van de programmamanager zijn 14 thema’s uitgewerkt die het fundament vormen onder het leiderschap van een programmamanager.

Queeste naar goed werk. Over krachtige professionals in een lerende organisatie
Manon Ruijters (2018)

Steeds meer organisaties proberen vorm te geven aan ‘de lerende organisatie’. Maar waarom verloopt dat vaak toch zo moeizaam? En wat is eraan te doen? In Queeste naar goed werk onderzoekt Manon wat de hedendaagse ontwikkelingen vragen van professionals en organisaties. Wat is nodig om samenspel soepel te laten verlopen en een lerende organisatie te vormen?

Leren in verandering. Over lerende organisaties, professionele teams en goed werk
Manon Ruijters (2017)

Op 17 november 2017 hield Manon haar inaugurele rede aan de VU met de titel: Leren in verandering. Over lerende organisaties, professionele teams en goed werk. In haar oratie verschuift ze de focus van de lerende organisatie op leren naar een focus op ‘goed werk’. Het gaat daarin om streven naar excellentie, ethiek en energie. Werk dat goed is, goed doet en goed voelt.

Liefde voor leren. Over diversiteit van leren en ontwikkelen in en van organisaties
Manon Ruijters (2006; 2017, geheel herziene editie)

In Liefde voor Leren beschrijft Manon een taal – de Language of Learning – die de diversiteit van leren bespreekbaar maakt en de weg wijst bij het vormgeven van leren en ontwikkelen op individueel, groeps- en organisatieniveau. In de afgelopen tien jaar is die taal verder ontwikkeld en in veel organisaties ingezet in diverse organisatieontwikkeltrajecten.

ROA Ernst Hijmanslezing over ‘eigenaarschap’
Björn Prevaas (2017)

Op 22 juni 2017 heeft Björn, toen nog als partner van Twynstra Gudde, de Ernst Hijmanslezing 2017 uitgesproken voor de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA). Het thema waar Björn over sprak was ‘eigenaarschap’, en meer in het bijzonder het eigenaarschap van de organisatieadviseur en zijn opdrachtgever. In deze publicatie lees je het integrale verhaal terug.

Program Canvas. Samen naar de kern van je programma
Theo van der Tak, Björn Prevaas en Hans Cremer (2016)

In dit boek presenteren Theo, Björn en Hans het Program Canvas, een krachtig instrument voor programmateams en hun stakeholders om sneller en beter tot de kern van een programma door te dringen. Het opstellen van een canvas zorgt ervoor dat de betrokkenen de essenties met elkaar doorleven. Daarmee ontstaat eigenaarschap voor het programma.

Poster Program Canvas
Theo van der Tak, Björn Prevaas en Hans Cremer (2016)

In het boek Program Canvas presenteren Theo, Björn en Hans een krachtig instrument voor programmateams en hun stakeholders om sneller en beter tot de kern van een programma door te dringen. Aanvullend op het boek hebben ze ook posters van het in het boek gepresenteerde canvas ontwikkeld. Daarmee kun je op een handige manier het canvas samen met je team uitwerken.

Hulpvragen Program Canvas (kaartenset)
Theo van der Tak, Björn Prevaas en Hans Cremer (2016)

In het boek Program Canvas presenteren Theo, Björn en Hans een krachtig instrument voor programmateams en hun stakeholders om sneller en beter tot de kern van een programma door te dringen. Aanvullend op het boek hebben ze canvaskaarten ontwikkeld met hulpvragen voor het maken van een Program Canvas. Per element zijn er vier kaarten met hulpvragen.

Ons Binnenste Buiten (dialoogkaarten)
Manon Ruijters en collega’s (2015)

Ons Binnenste Buiten bestaat uit 70 dialoogkaarten. Ze laten je met enige afstand naar jezelf en je professie kijken. En ze helpen om met collega’s of professional friends in gesprek te gaan over wat je professie inhoudt en wat professioneel handelen is. Met elkaar bestrijken ze het hele ‘model van professionele identiteit’.

Je Binnenste Buiten. Over professionele identiteit in organisaties
Manon Ruijters en collega’s (2015)

In Je Binnenste Buiten verkennen Manon en collega’s praktijkvraagstukken rondom professionele identiteit. Ze beschrijven wat een professional nu eigenlijk is en welke dilemma’s deze tegenkomt. Ook wordt de kleurrijke geschiedenis van identiteit geschetst. Om dit alles ten slotte samen te voegen tot begripsvorming en handelingsperspectieven rond professionele identiteit.

Canon van het leren, selectieuitgave
Manon Ruijters, Robert-Jan Simons en George van Elst (2015)

De Canon van het leren maakt de verbinding tussen de theorie en praktijk van het leren. Deze speciale selectieuitgave bevat 10 artikelen over Leren en trainen, geselecteerd door George van Elst voor Fontys Hogeschool. Het is ook mogelijk voor je eigen opleiding of organisatie een dwarsdoorsnede van artikelen te kiezen en te laten drukken.

Snoeien doet bloeien. Over essenties van leren en ontwikkelen
Manon Ruijters (2015)

In de fruitteelt weet men niet beter: om te zorgen voor licht en ruimte voor bloesem en vruchten wordt er jaarlijks gesnoeid. In Snoeien doet bloeien legt Manon uit hoe dat snoeien en bloeien werkt wanneer het gaat om het ontwikkelen van professionele identiteit van mensen. Het is de publicatie die hoort bij de openbare les voor afronding van haar eerste lectoraatsperiode.

DRIE. Vormgeven aan organisatieontwikkeling
Manon Ruijters en Ingelien Veldkamp (2012)

Het ontwerpen van samenhangende interventies voor organisatieontwikkeling is een kunst en een kunde. Het is een vak, met eigen principes, taal en werkwijze. In DRIE introduceren en ontsluiten Manon en Ingelien dat vak. Ze presenteren een model – DRIE – rondom vier aspecten die in elke activiteit een rol spelen: Destinatie, Ruimte, Interventie en Eigenaren.

In bloei trekken. Leren ontwikkelen van mens en organisatie
Manon Ruijters (2011)

In bloei trekken is de publicatie bij de openbare les van Manon, ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van lector Ecologie van het Leren aan Stoas Hogeschool. Hierin zet ze de toon voor vier onderzoeksjaren over de ecologie van het leren. Ze behandelt onder meer vragen als: hoe holistisch benaderen we het leren? En wat betekent systemisch kijken naar leren?

Canon van het leren. 50 concepten en hun grondleggers
red. Manon Ruijters en Robert-Jan Simons (2012)

De Canon van het leren maakt de verbinding tussen de theorie en praktijk van het leren. In vijftig artikelen zoomen Manon, Robert-Jan en andere auteurs in op vijftig concepten en hun grondleggers. Hierbij wordt bewust een ruime opvatting over leren gehanteerd en worden overlappende gebieden als veranderen, organiseren en ontwikkelen opgezocht.